The Hillered Method

The Hillered Method: Din unika röst – säker och fri

Min sångmetod har vuxit fram under över 30 år av ständig röstutveckling som sångerska, och i arbetet med tusentals elever. Jag skapade min egen metod för att jag insåg att varken jag själv, eller de elever jag försökte hjälpa, faktiskt utvecklades speciellt mycket genom att följa traditionell sångträning. Jag ville hitta en annan pedagogik än den som bygger på att man härmar sin sånglärare och lever upp till ett specifikt sångideal. Den sångteknik jag använder är inspirerad av bland annat Cathrine Sadolins Complete Vocal Technique och kunskaper från min musikterapiutbildning på Musikhögskolan. Men det var först när jag började kombinera sångtekniken med metoder inom personlig utveckling, yoga, psykologi och mindfulness, som mina sångelevers prestationer började ta ordentlig fart.

Vi arbetar med 3 olika områden – alla är lika viktiga 

Sångteknik – stödteknik, tonträff, olika röstklanger, register, styrka, frasering med mera

Uttryck – närvaro & feedback

Säkerhet – autenticitet & självförtroende

Beroende på vem man är, vad man har för erfarenheter, tidigare kunskap och självbild (sångidentitet), behöver man arbeta med de tre olika delarna på olika sätt.

Avgörande för metoden är också en speciell övningsteknik, som gör att utvecklingen går stadigt framåt. Man lär sig också attityder och förhållningssätt som påverkar röstutvecklingen positivt. Den som undervisar i metoden håller sig konsekvent till metoden, och har integrerat den själv i sitt sätt att använda rösten.

Kort om metoden

Metoden hjälper eleven att utveckla vissa attityder och att applicera dem på sin sångträning:

Acceptans,  närvaro, icke-jämförelse (alla uppmanas att jämföra sig endast med sig själv och att alltid uppmärksamma den positiva utveckling som sker).

Icke-bedömande – i det sjungande ögonblicket fokuserar vi på hängivelse och att göra så bra jag kan i nuläget. Genom att vara helt i närvaro blir jag också medveten om de saker jag vill utveckla och bli bättre på. Ett exempel på hur jag övar på en sång.

Jag övar på sången i tre steg:

  1. Jag lär mig de tekniska. Melodi, tonträff, frasering, text, och val av röstklang.Jag tränar på detta tills jag känner mig säker, och det sitter i kroppsminnet.
  2. När jag kan tekniken börjar jag arbeta med dynamik, inlevelse, uttryck. Jag lyssnar efter hur jag kan variera röststyrka/röstklang för att berätta sångens hitoria på bästa sätt. Jag går igenom de olika känslouttryck som sången innehåller och gör en textanalys där jag blir medveten om vad just jag vill förmedla med denna sång. Jag fokuserar på inre bilder och känslotillståd när jag sjunger.
  3. Jag övar framför en imaginär publik. Jag sjunger och ger mig hundra procent hän till sången. Känner tonerna i kroppen. Använder det kroppsspråk som spontant kommer till mig och som förstärker uttrycket. Jag arbetar med steg 3 tills jag känner att sången blivit ”min”. Jag strävar efter att dela sången en ”publik” eller någon/några som vill lyssna. Då blir jag medveten om hur mycket jag behöver sjunga sången ytterligare för att jag ska kunna känna mig helt nöjd med mig själv och min sång.

De attityder vi använder i metoden och som vi steg försteg lär oss att alltid applicera på sången är:

Lust, lekfullhet och nyfikenhet

Vi är noga med att inte bara sjunga skalor i timmar och öva på ett sätt som känns tråkigt. Vi söker efter sätt att öva på som känns roliga.

Ett exempel:

Jag övar tekniskt med att sätta ”ett tonsprång i kroppsminnet”. Jag upprepar det gång på gång i ett läge där jag har någorlunda tonträff. Jag reglerar mitt stöd för att få en säkrare tonträff. Jag upprepar detta 10 gånger då jag ”sätter tonhöjden” så att jag känner mig nöjd.

Sedan växlar jag och sjunger något jag tycker om och kan njuta av att sjunga.

Så länge det är roligt att öva tekniskt, fortsätter jag. När jag känner mig ofukuserad, frustrerad eller missbelåten växlar jag för att hitta tillbaka till sånglusten.

På så sätt blir sångträningen hela tiden präglat av att det är roligt. Det gör i sin tur att vi i bästa fall längtar till nästa stund vi kan sjunga.

Växande och mod

Det viktigaste är att vi upplever att vi växer och utvecklas och att vi förstår att vi bara utvecklas ett steg i taget. Ett sångtekniskt steg bygger på nästa.

Vår utgångspunkt i sjungandet är alltid unik. Vi har en unik röst och unika sångerfarenheter och dessa i sig är nog. Vi sträver efter att förstå vår utgångspunkt och acceptera den. Det är stor skillnad mellan en sångare som sjungit jämt sedan barnsben och en som inte sjungit på en massa år och vill börja i äldre ålder. Attityden vi odlar är att vi är alla tillräckliga där vi står i nuläget och att vi alla har olika saker vi behöver träna för att bli vårt bästa ”sång-jag”.

Uttryck och kommunikation

Sång handlar i grunden om kommunikation. Redan som spädbarn börjar vi uttrycka våra känslor för att kommunicera med omvärlden. Sångrösten är djupt förankrad i denna tidiga upplevelse av vår egen röst. Vi längtar efter att dela vår röst. Att bli hörda och accepterade i världen. Därför känner många att de är ”sårbara” när de sjunger. Många kan reagera med rädsla och nervositet. Detta i sin tur påverkar vårt nervsystem och rösten känns inte och låter inte fri.

Vi lär oss även att hitta trygghet och frihet i rösten steg för steg. Vi tränar på att våga dela sången och att sätta rimliga krav och förväntningar på sångresultatet. Vi får lära oss konkreta verktyg som hjälper oss bli lugnare och säkrare. Vi väljer också sammanhang där vi kan få en positiv förstärkning. Här behöver vi också olika utmaningar. De som har en del sångrädsla i bagaget uppmanas till att undvika sammanhang där de blir betygsatta eller negativt värderade om de inte presterar på topp utifrån efter vissa röstideal, eller råkar sjunga falskt eller fel.

Positiv förstärkning, konstruktiv feedback 

I de sångcomunity’s som arbetar med The Hillered – method, är det lärarens uppgift att ge en positiv förstärkning på det som låter bra, tonsäkert, genuint, inlevelsefullt. Hen lyfter och visar på det i sången som präglas av en genuin klang, en uppriktighet, trovärdighet och hängivelse i sången.

Läraren ger också alltid en konstruktiv och tydlig feedback som handlar om vad som skulle kunna utvecklas och bli ännu bättre och vilka sångövningar och teknikverktyg eleven konkret kan använda sig av för att uppnå detta.

Sångcommunity – generositet

I de sångcommunitys som finns och som använder The Hillered method finns en varm, tillåtande och generös attityd. Alla uppmanas där att både ta plats och lysa, och våga visa upp sitt mest fantastiska sång-jag men även att våga bjuda på de saker som är svåra och det man kan mindre bra.

Vi peppar varann i att utmana vår comfortzon för vi vet att det är bara när vi gör det som vi kan växa. Att bara förstärka det jag redan kan leder inte vidare i sångutvecklingen. Man behöver sträva efter en balans. Att både få positiv förstärkning på det som låter bra, och att också ge sig in på mer outvecklade områdena som kan bidra till att sångförmågan expanderar.

Individuella val 

Alla får hjälp och uppmuntras att göra individuella val, när det gäller övningstid och målsättning. Vi väljer vilka röstklanger vi vill prioritera att utveckla, vilken genre vi tycker mest om att sjunga i, och blir medvetna om vårt eget röstideal. Vi arbetar med sånger som har en emotionell förankring i oss- som berör oss själva, för att kunna beröra andra.

Transformera negativ sångidentitet

I metoden lär man sig förstå hur den oftast omedvetna sångidentiteten ser ut och när den är negativ, så arbetar eleven med stöd av läraren, med att förändra den. Det är nödvändigt för att en positiv röstutveckling ska kunna ske.

BAKGRUND

Alla föds med en unik röst med tusen olika uttrycksmöjligheter

Rösten har när vi föds en stor flexibilitet och kan obehindrat röra sig i hela registret med olika typer av ljud. Vi har begåvats med detta instrument för att kunna kommunicera våra behov och uttrycka våra känslor.

Vi lär oss det talade språket med hjälp av vår medfödda musikalitet; vi lyssnar och härmar, tonhöjd, frasering, betoning. När vi lyckas forma rätt ord märker vi att det ger en positiv respons från omgivningen, och då blir vi motiverade att lära oss mer och mer. Vi växer och utvecklar vår kommunikativa förmåga i ett samspel med omgivningen.

Vår sångröst har en gång formats, och vi kan forma om den

Varje människa är född med en unik röst som delvis bottnar i vår fysiska struktur. Barn sjunger ofta spontant och härmar den musik och sång de hör. Tidigt formas sångrösten efter tidens ideal och familjens och samhällets sätt att ge respons på sången.

Under de sju första levnadsåren tar barnet okritiskt in omgivningens reaktioner och dess sätt att stimulera barnets sång. I sin självbild införlivar barnet omgivningens svar (eller icke-svar), eller i sämsta fall försöken att rätta eller tysta barnets sång.

Oftast är det i denna levnadsfas den grundläggande uppfattningen om vår förmåga – eller vår så kallade ”sångidentitet” – skapas.

Hur rösten utvecklas efter de sju första åren beror mycket på denna sångidentitet, på barnets egen lust att sjunga, i kombination med den stimulans föräldrar och omgivning ger.

Sångidentiteten är inte statisk utan något som kan förändras.

Jag återkommer till hur avgörande just vår sångidentitet är. Den är inte statisk, den kan förändras – men det är viktigt att bli medveten om den, och sedan aktivt och med positivt stöd förändra den, steg för steg.

Om röstideal och jämförelse

Tidigt tar vi in kulturens rådande röstideal och det är genom att härma som vi lär oss att sjunga.

Eftersom vår röst en gång blev formad har vi alla möjligheten att forma om rösten igen, och vi kan även utveckla det som är outvecklat. Vi sjunger på det sätt som vi gjort många gånger och på ett sätt som vi själva tycker känns någorlunda acceptabelt. Förmågan att träffa toner till exempel, tränar vi tills det sitter i det så kallade kroppsminnet. För vissa går detta snabbt, för andra tar det längre tid.

Om vi också lyckas härma tidens klang- och röstideal blir vi ofta mer uppmärksammade. ”Åh, du låter nästan som … (populär artist). De som låter annorlunda blir generellt mindre uppskattade. I den kommersiella musikbranschen prioriteras sångare som är duktiga på att låta nästan som … (populär artist). Vårt självförtroende kan också präglas negativt av att vi inte låter som … (en populär sångare). Vi jämför oss nästan automatiskt med sådana som sjunger på ett annat sätt än vi – och detta oftast till vår nackdel. 

Få skulle nog säga att till exempel Bob Dylan har en väldigt vacker röst. Men han låter just som Bob Dylan, och det är därför vi älskar honom. 

Alla har möjlighet att slipa på sin unika röst och fullända den. Nyckeln ligger i självacceptans och att man lär sig att alltid bara jämföra sig med sig själv. Man lär sig att inte fastna i vad som är ”fel” – utan att njuta av känslan att sjunga, uppleva tonerna som vibrerar fysiskt i kroppen. Att ge sig hän tills man ”glömmer sig själv” och är ett med sången, musiken, uttrycket och stunden. Mentalt fokus är något som premieras i vår kultur, men när vi sjunger behöver vi släppa det och mer hamna i ett tillstånd av upplevelse, lyssnande, närvaro och inkännande av de muskler som styr luftflödet och formar munhålan.

Vi behöver en positiv förstärkning av det som redan fungerar bra

Vår sångutveckling går också väldigt mycket fortare när vi använder en konstruktiv och effektiv metod, och får positiv förstärkning av våra ansträngningar.

Forskning har visat att vi behöver sex positiva omdömen för varje negativt, för att vi ska tro på våra möjligheter och känna lust inför vår sångträning.

När andra påpekar vår unika sångbegåvning och röst så vågar vi tro på det mer. Därför är det lärarens uppgift att hela tiden förstärka det positiva och att skapa ett sådant klimat i gruppundervisning. 

What’s wrong attention

Vi är tränade att lyssna efter vad som är fel, att fokusera på det som inte är bra, det som sticker ut. Det sker automatiskt. Hjärnan fungerar så för att det har haft ett överlevnadsvärde. När vi bodde i grottor och inte upptäckte spår av varg – då var det kört.

Det har också haft ett överlevnadsvärde att imitera och anpassa sig till gruppen. Det förklarar också varför vi gärna försöker släta ut det som är unikt och speciellt med vår egen röst. Men för att utvecklas inom sång behöver vi förstå att vi är okej i grunden – det är inget fel på oss.

Att fastna i ”fel-transen

Vi kan träna vår hjärna och komma bort från den här fel-transen – känsla av skammen att inte vara tillräckligt bra, eller sjunga tillräckligt rent, högt, lågt, starkt svagt … Vi kan ha olika områden där vi tycker att vi inte är tillräckligt bra. Många spänner sig när de sjunger inför andra, för tänk om man skulle ”sjunga fel” – då skulle alla upptäcka det där pinsamma som vi själva har sagt oss en gång: ”Jag blir aldrig riktigt bra – andra kanske kan, men inte jag.”

Problemet är just att när du spänner dig och blir rädd, då fungerar röstapparaten sämre, och på grund av själva rädslan påverkas ditt nervsystem och din hjärna på ett sätt som inte befrämjar din sångförmåga.

Om vår sångträning bara blir fokuserad på att sjunga ”perfekt” finns risken att vi tappar lusten att sjunga och kanske till och med slutar. För att vi ska vara motiverade att sjunga, och för att ha roligt när vi sjunger, måste vi sluta fokusera på våra fel och istället stärka det som är lätt och enkelt så att vår sångträning blir präglad av lust, nyfikenhet och upptäckaranda.

Sångteknik, Uttryck, Säkerhet

Att uppmärksamma det vi tycker om i vår röst är inte samma sak som att vi inte ska jobba med det som vi skulle vilja bli bättre på. Det finns en enorm glädje i att upptäcka att vi steg för steg kan njuta mer och mer av vår egen röst, och klara av saker som vi tidigare inte lyckats med. Här är de tre hörnpelarna som tillsammans utgör The Hillered Method:

Sångteknik behöver vi för att lära oss sjunga rent. Vi behöver behärska olika röstklanger så vi kan sjunga starkt högt upp i registret utan ansträngning. Vi vill kunna sjunga dynamiskt och växla mellan olika klanger och behärska vår så kallade skarv. Vi behöver ha tillgång till våra tre medfödda oktaver för att kunna sjunga obehindrat i hela vårt register. Vi behöver lära oss rätt tajming så att det svänger.

Uttryck är också något vi behöver träna och utveckla, så att vi verkligen förmedlar texten och budskapet i en sång, och är närvarande i känslouttrycket. Vi behöver kunna hänge oss helt till sången och glömma oss själva när vi sjunger – det är då magin inträffar.

Säkerhet och ett gott självförtroende behöver vi också träna och utveckla, så att vi klarar av att sjunga bra när det gäller – inte bara i duschen.

Att lägga ner tid på sången är en förutsättning för att kunna växa

Det här kräver att vi övar. Sjunger mycket, lär våra röster att hitta rätt klang, rätt pitch, hitta svänget i melodi och ord när vi sjunger. Vi behöver kunna orden vi sjunger, så att vi kan fokusera på innehållet och känslan i orden i stället för att stå och undra – vad är nästa ord…?

Ingen kan bli bättre och utvecklas om vi inte övar och sjunger.

Sångteknik

Den delen av sångtiden man ägnar sig åt sångteknik syftar till att hitta friheten i rösten. Målsättning är att den som övar ska erövra en upplevelse av att hen har möjlighet att uttrycka alla de toner, den dynamik, tonhöjd, röstklang och tonsäkerhet som krävs för att sjunga en sång och njuta av upplevelsen med full inlevelse, närvaro och personligt uttryck. Man lär sig sångteknik genom att steg för steg lära kroppen hur den ska göra för att uppnå den röstklang, dynamik och tonhöjd man vill ha. När man övat tillräckligt vet man att ” kroppen kan” och man behöver inte tänka sångteknik. Man behöver vara fullt närvarande och kroppsmedveten för att kunna styra rösten med hjälp av stöd och muskelinställning i tillexempel, munhåla, tungposition och struphuvud.

Så arbetar vi med sångteknik på Sångskolan

Sångskolan på nätet lär ut sångteknik i sju olika steg, varje steg innehåller 2-4 videolektioner som förklarar hur du övar och vad övningarna hjälper dig med att utveckla. Dessutom finns det inspelade övningar med en sånglärare och piano. Du väljer mellan en kvinnlig eller manlig försångare. Före varje övning finns en intalad instruktion som påminner dig vad övningen är bra på och hur du ska göra den för att få bästa möjliga resultat. Det bästa resultatet får du om du följer undervisningen steg för steg i den takt som fungerar bäst för dig. De sju olika sångteknikstegen består av dessa steg:

  1. Allt om stöd
  2. Bli tonsäker
  3. Utöka registret
  4. Klang och färg
  5. Hitta styrkan/Tal & roprösten
  6. Belting
  7. Mellanrösten /mixrösten

Övningsteknik med lustfokus

Man lär sig text, melodi och rytm utantill bit för bit. När man lärt sig att applicera den röstklang och dynamik man vill ha och inte upplever att det finns sångtekniks svårigheter, då fokuserar man till 100 % på närvaro och uttryck. medvetenheten om att det tar tid att erövra tillexempel nya röstklanger, gör att man övar på ett sätt som värnar om lusten. man ser till att hela tiden stärka ”självförtroende muskeln” och upplevelsen av att verkligen kunna njuta av sin egen sång. Man erövrar nya områden steg för steg, och lär sig att det tar tid att bygga upp en ny sångteknik i likhet med den tid det tar för kroppen att tillexempel bygga upp nya starka muskler i kroppen.

Uttryck & Säkerhet

På sångskolan finns det också ytterligare 4 steg som fokuserar på uttryck och säkerhet. Varje steg har, precis som sångteknikstegen flera videolektioner och övningar som man konkret övar på för att hitta sitt eget unika uttryck och klang, och bli säker på scenen samt få en bra övningsteknik. De fyra stegen i denna avdelning är:

8..Uttryck och känsla

9. Improvisation

10.Säker på scenen

11. Öva på låtar

Utforska de olika medlemskapen och vad de innehåller här

Vår sångidentitet – Du är perfekt – på ditt eget sätt

Diltsmodellen.

Robert Dilts är en av de mest inflytelserika personerna inom NLP. Han skapade en modell som heter Neurological Levels. Där självbilden är den avgörande faktorn som styr dina andra nivåer, till exempel beteende. Så det spelar faktiskt ingen roll hur många timmar du övar med en negativ självbild kring sång.

Perfekt på ditt eget sätt

Strävan efter att vara ”Perfekt” kan faktiskt stoppa vår sångutveckling, och är kärnan i min metod.

Det viktiga är att hitta lusten att växa och bli den bästa variant av oss som sångare som vi kan bli! När vi lärt oss att sjunga rent, rytmiskt och har blivit bekväma i vårt eget sound och kan njuta av att sjunga då börjar vi automatiskt märka att omgivningen också reagerar positivt på vår sång.

När vi inte så mycket fokuserar på vad andra ska tycka, utan strävar efter att bli nöjda med oss själva och när vi accepterar att så länge vi ger tid åt vår sång och använder en bra sångmetod, får stöd av likasinnande, så kommer vi växa och bli bättre och bättre. Och det är själva poängen – att vara på väg mot ett sångjag som vi älskar att uppleva. Där vi ger uttryck för våra känslor och vår unika röst.

I The Hillered Method lär  vi oss att alla är perfekta på sitt eget sätt. Alla har vi en unik röst och det är underbart om inte alla låter likadant.

En biprodukt av att många försöker låta likadant är också att man ju alltid blir en sämre variant av originalet. Det finns bara en som har den sångröst du har. I Hillered method lär du dig steg för steg att känna dig stolt och tacksam över din unika röst – för du vet – det finns bara en som låter som du – du är oersättbar!