Sångskolans Privacy Policy – GDPRFör att kunna administrera våra Sång medlemskap behöver vi spara information om de personer som har anmält sig i ett register. Vi garanterar att informationen inte kommer att föras vidare.

Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) här »När du godkänner villkoren godkänner du också att Sångskolan sparar information om dig så länge du är betalande kund.

Allmänt 

 Dessa kundvillkor (”KV”) gäller mellan Sångskolan på nätet Sverige AB (”Bolaget”) med organisationsnummer 556870-9769, och den som registrerat sig måste först bli medlem ( Sångskolan Start) och betalar medlemsavgift och  sedan för tjänsten månadsavgift eller halvårsavgift (Grund, Premium eller Guld) hos Sångskolan (”Kunden”). KV kan komma att uppdateras av Bolaget från tid till annan utan föregående meddelande. Den senaste versionen av KV finns tillgänglig på www.sangskolan.com/kundvillkor.

I tillägg till dessa KV kan särskilda riktlinjer eller regler gälla för vissa specifika tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen. Dessa villkor redovisas i samband med att Kunden tar tjänsterna i bruk för första gången och skall gälla tillsammans med dessa KV. Bolaget kan därutöver även från tid till annan erbjuda andra tjänster för vilka särskilda villkor gäller.

Beskrivning av Webbplatsen och dess innehåll

Bolaget tillhandahåller ett antal tjänster via Webbplatsen som t ex möjlighet att ta del av streamingtjänster: videor och inspelade bakgrunder. Chatt, samt möjlighet att ladda ner webbapplikation på sin dator, läsplatta, smartphone eller annan utrustning som är kapabel att ta emot den. De tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen kallas fortsättningsvis för ”Tjänsterna” eller ”Material”.

Om det inte uttryckligen anges, omfattar dessa KV även alla framtida tjänster som kan komma att erbjudas via Webbplatsen. Tjänsterna tillhandahålls i ”befintligt skick”. Kunden ansvarar själv för tillgång till, och utrustning för uppkoppling mot, internet. Kunden ansvarar också själv för en eventuell uppsägning av sitt abonnemang.

Webbplatsen tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Bolaget garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid.

Användning av Webbplatsen sker på eget ansvar och på egen risk.

Bolaget ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av fel eller brister på Webbplatsen eller som annars orsakats av användandet av denna.

Bolaget ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.

Bolaget har som ambition, men kan inte garantera, att Webbplatsen är fri från virus.

Registrering

För tillgång till Tjänsterna och Material krävs medlemsregistrering och betalning av Sångskolan på nätet och att dessa KV accepteras. Kunden ansvarar för att korrekt och fullständig registreringsinformation lämnas till Bolaget i samband med registrering.

Sångskolan är ett verktyg som bl.a. syftar till att tjäna som stöd för den som vill utveckla och förbättra sin sång och sin sångröst. Kunden är dock medveten om och accepterar att alla sångare har olika förutsättningar och utvecklas i olika takt. Bolaget garanterar därför inga resultat. Bolaget friskriver sig från allt ansvar vad gäller skador såsom överbelastning, inflammationer mm som kan uppstå i samband med överdriven och/eller felaktig sångträning.

Avtalet med kunden

Kunden får av Sångskolan tillgång till en egen kontosida, där Kunden ansvarar för att ändra/avboka sitt abonnemang.

Observera att om Kunden väljer halvårs abonnemang löper detta automatiskt på om inte Kunden själv säjer upp avtalet.

Användning och betalning av tjänsten i Sångskolan löper antingen halvårsvis eller månadsvis från det datum kunden registrerat sig.

Abonnemanget löper automatiskt vidare tills kunden säjer upp det.

Kund som betalar per månad kan när som helst säja upp sitt abonnemang. Kundens konto upphör att belastas i den nästkommande månaden.

Kund som har betalat halvårsabonnemang kommer fyra veckor före abonnemangstidens slut få en påminnelse om att tjänsten kommer att upphöra.

Genomförd registrering bekräftas av Bolaget till den e-postadress som Kunden angett. Om Kunden har glömt lösenordet skickas den uppgiften till angiven e-postadress. Registrering och användning av Sångskolan på nätet är endast öppen för den som är myndig.

Bolaget ansvarar för att de personuppgifter som samlas in till följd av användandet av Sångskolan på nätet behandlas enligt lag. Personuppgifterna kommer att användas för att administrera användarna och för att göra riktade personliga erbjudanden till Kunden. Kunden är medveten om och godkänner att Bolaget kan komma att för marknadsföringsändamål lämna ut personuppgifter till externa mottagare, som till exempel företag inom musik-, sång eller musikskolebranschen. Kunden äger rätt att begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift som behandlas. Medlem har rätt att en gång per år kostnadsfritt efter skriftlig begäran till Bolaget, med adress till Sångskolan på nätet Sverige AB, Medlemsservice, Skånegatan 101 BV, 113 65 Stockholm, eller via e-post till info@sangskolan.com, få besked om vilka uppgifter som behandlas samt hur dessa behandlas.

Kund som inte har loggat in på www.elevstudion.sangskolan.com med sitt användarnamn och lösenord under en sammanhängande period av 12 månader kan få sina uppgifter annullerat av Sångskolan på nätet Sverige AB. Alla kunduppgifter raderas i samband med detta.

Kundens ansvar

Kunden kommer att erhålla ett lösenord och eventuell annan information nödvändig för att kunna logga in på Sangskolan.com efter fullgjort registreringsförfarandet och betalat för medlemsskapet. Kunden ansvarar för att hålla lösenord hemligt och ansvarar ensam för alla aktiviteter som företas via Kundens lösenord. Kunden skall omedelbart informera Bolaget, med vanlig post till Sångskolan på nätet Sverige AB, Medlemsservice, Skånegatan 101, 113 65 Stockholm, eller via e-post till info@sangskolan.com, om varje obehörigt nyttjande av lösenord eller inloggningsuppgifter. Kunden ansvarar för att den e-postadress som angivits är riktig och aktiv. E-post som Bolaget sänder till adressen skall anses ha kommit Kunden tillhanda inom tre dagar från avsändandet. Abonnemang får inte överlåtas utan Bolagets skriftliga samtycke. Kunden förbinder sig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera något av innehåll eller annan information som görs tillgänglig på Webbsidan.

Kundens uppträdande

Kunden ansvarar ensam för all information, data, text, fotografier, grafik, meddelande eller annat material, som antingen anslagits offentligt eller överförts privat. Det innebär att Kunden, och inte Bolaget, är helt och hållet ansvarig för allt innehåll som Kunden skriver in, laddar upp, anslår, e-postar eller på annat sätt överför via Webbsidan. Kunden har inte heller det meddelarskydd som Kunden annars har när Kunden kontaktar Sångskolan på nätet Sverige AB.

Publiceringsregler:

 • Den information kunden lägger ut, i form av inlägg på chatt eller i övrigt, skall vara på något av de skandinaviska språken (svenska, norska och danska) eller engelska, och får inte strida mot svensk lag. Informationen får t.ex. inte innehålla eller omfatta något av följande:
 • Hets mot folkgrupp eller andra yttranden som är kränkande mot grupper av människor, t.ex. homosexuella, handikappade eller sjuka
 • Hetsande mot andra användare, uppenbart provocerande eller försök till att skapa missämja på sajten.
 • Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi
 • Uppmaningar till brott
 • Annan brottslig verksamhet
 • Upphovsrättsligt material som du inte själv har skapat eller som du inte har upphovsmannens tillstånd att publicera
 • Kränkningar eller hot mot personer eller grupper av personer, obsceniteter eller stötande material eller annat oförenligt med god nätetikett.
 • Utpekanden av andra personer som brottsliga eller annat förtal
 • Erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande
 • Förfrågningar om piratkopior och/eller försäljning/köp av stöldgods samt tips om fusk
 • Intrång i annans privatliv eller adresser, telefonnummer och e-postadresser
 • Länkar/adresser till andra sajter
 • Reklam för kommersiella varor och tjänster
 • Bilder som visar berusade personer eller som innehåller sexuellt ofredande
 • Spridning av datavirus
 • Brytande av tystnadsplikt (gäller t.ex. läkare och präster)
 • Kunden får inte skicka spam, kedjebrev, skräpmejl eller mejl med kommersiellt syfte. Kunden får inte heller systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.
 • Kunden får inte använda andras uppgifter och logga in på en server eller konto som inte är avsett för denna användare.
 • Kunden får inte försöka testa systemets sårbarhet eller bryta säkerhetsspärrar, försöka störa servicen för annan användare genom att skicka virus eller liknande, eller förfalska en TCP/IP packet header eller del av informationen i e-post.
 • Sångskolan på nätet har rätt att i efterhand granska all information som läggs ut på com t.ex. inlägg på chatt, samt ta bort den information eller de inlägg som strider mot dessa regler. Sångskolan kan även i andra fall ta bort information som man bedömer olämplig utan att inhämta samtycke från Kunden.
 • I samband med marknadsföring av Sångskolan på nätet har Sångskolan på nätet Sverige AB rätt att kostnadsfritt kopiera, ändra, visa upp och distribuera material kunden publicerar offentligt på Webbplatsen.
 • Om Kunden upptäcker information eller inlägg som Kunden anser klart bryter mot reglerna kan kunden göra en anmälan här. Om Kunden gör en anmälan bör Kunden skicka med kopia av inlägget som bryter mot reglerna, uppgift om den IP-adress som gjort inlägget alternativt lagt ut informationen och ange den tidpunkt när inlägget gjordes.

Priser och betalningar 

Tjänsterna aktiveras i samband med att Kunden genomför betalning av dessa. För betalning använder sig Sångskolan på nätet av Paypal och Stripe. Mer information om betalning och säkerhet finner du på: www.paypal.com, https://stripe.com/se.

Kunden äger tillträde till Tjänsterna per det datum som betalningen ägt rum.

Abonnemangsperioder och priser är:

Halvår

899 kr (Grund)

1299 kr (Premium)

1700 kr (Guld)

 3299 ( Hitta Friheten) OBS engångs betalning

Per månad -för gamla kunder som vill fortsätta

229 kr (Grund)

299 kr (Premium)

340 kr (Guld)

Ångerrätt

Enligt konumentlagen har ej kunden ångerrätt eftersom innehållet som levereras är digitalt datorprogram som streamas. Genom att godkänna användarvillkoren har kunden godkänt att det inte finns någon ånger rätt. Referens: https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/angerratt/

Avsluta abonnemang i Sångskolan på nätet

Avslut eller uppsägning skall ske genom att Kunden avslutar sitt konto på sin kontosida. Kunden går in på in på följande adress på denna för att avsluta sitt konto.

På sidan ”Konto” visas en knapp för att avsluta abonnemanget. Knappen visas enbart för användare med aktivt abonnemang. Kunden följer anvisningarna för att avsluta abonnemanget.

Vid avslutande av abonnemanget överförs Kundens registeruppgifter i Sångskolan till ett arkiv, där de sedan lagras i 6 månader och därefter raderas. Syftet med detta är att underlätta för förnyat abonnemang i Sångskolan.

Bolagets åtagande och rättigheter 

Bolaget förbehåller sig rätten att under avtalstiden ändra priser och villkor. Ändrade priser och villkor skall meddelas Kunden via e-post och blir gällande från och med kalendermånaden efter meddelandet om ändring. Abonnemang som Kunden redan betalat för påverkas inte av prishöjningen under gällande abonnemangsperiod.

Bolaget äger rätt att kommunicera med Kunden via fysisk post, telefon eller e-post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Sångskolans tjänster.

Bolagets internettjänst finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Bolaget ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår kan Bolaget rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Bolaget har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för t ex uppgraderingar och service.

Bolaget äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. Bolaget ansvarar inte för eventuella förseningar eller uppehåll som orsakas av andra leverantörer.

Ersättningsskyldighet

Kunden skall hålla Bolaget skadeslöst från anspråk eller krav från tredje man på grund av eller i anledning av det innehåll medlemmen inger, anslår i eller sänder via Webbplatsen, Kundens nyttjande av Webbplatsen, Kundens uppkoppling till Webbplatsen, Kundens brott mot dessa KV samt kundens intrång i annans rättigheter.

Ansvarsbegränsning

Bolaget kontrollerar inte det innehåll som Kunder anslår via Webbplatsen och garanterar således inte detta innehålls riktighet, fullständighet eller kvalitet. Bolaget svarar inte under några omständigheter eller på något sätt för riktigheten eller fullständigheten i sådant innehåll, inklusive för fel eller brist i innehåll, eller för annan förlust eller skada av något slag, åsamkat genom nyttjande av Tjänsten eller något innehåll som sänts, e-postats eller på annat sätt överförts via Tjänsten.

Allmänna regler avseende nyttjande och lagring

Bolaget kan komma att ställa upp allmänna regler och begränsningar för nyttjande av Tjänsterna. Bolaget har inte något ansvar eller någon ersättningsskyldighet för att innehåll som lagras i eller överförs via Tjänsterna tas bort eller inte lagras. Bolaget förbehåller sig vidare rätten att efter eget gottfinnande ändra dessa allmänna regler och begränsningar när som helst, med eller utan förvarning.

Sångskolans streamingtjänster

Den här sektionen fastställer villkoren för Sångskolans streamingtjänster där kunden kan streama filmer och musikbakgrunder (Nedan ”Material”) till sin dator, läsplatta, smartphone eller annan utrustning som är kapabel att ta emot den (nedan ”Utrustning”).

Bildkvaliteten kan variera ifrån Utrustning till Utrustning och kan bero på en rad faktorer såsom tillgänglig brandbredd och hastighet på Kundens internetuppkoppling. Sångskolan lämnar inga garantier för bildkvaliteten eller tillgängligheten av sin streamingtjänst.

Sångskolan kan ta bort tillgängligheten till sin streamingtjänst från Kunden om Kunden bryter mot dessa villkor. Sångskolan kan också förändra, begränsa, villkora, avsluta eller debitera för kundens användande av Sångskolans streamingtjänst från tid till annan. Sångskolan kommer dock att ge kunden besked innan extra eller ytterligare avgifter införs för hela eller delar av Sångskolans streamingtjänst. Om Kunden inte accepterar dessa förändringar kan Kunden välja att avsluta sitt abonnemang.

Sångskolans streamingtjänster kan begränsas på grund av särskilda krav från Sångskolans licensgivare eller på grund av tekniska begränsningar.

Restriktioner

Upphovsätten och andra rättigheter för Material som kunden streamar ifrån Sångskolans streamingtjänst tillhör Sångskolan. För att upprätthålla dessa rättigheter använder sig Sångskolan av teknik som skyddar den digitala informationen och som begränsar Kundens förmåga att se Material i enlighet med givna regler för användning från Sångskolan. För kunder som använder tjänsten Hitta Friheten ingår det antal  personliga sånglektioner som anges i beskrivning av tjänsten och kan endast utnyttjas under det halvår kunden betalar för tjänsten. Kunden kan välja att förlänga tjänsten ytterligare halvårsvis, då har kunden rätt till samma antal coachningar som tjänsten uppges innehålla.

Tänk på att:

 • Kunden får endast streama och se Material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.
 • Kunden får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför Material.
 • Kunden får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, avkompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighetshanterande teknik eller mjukvara som är del av något Material eller det sätt som filerna streamas till kunden.
 • Kunden godkänner att Sångskolan kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats kunden befinner dig på.

Kunden godkänner att, utöver de rättigheter som Sångskolan eller dess licensgivare har, alla överträdelser mot dessa KV ger Bolaget rätten att avsluta Kundens tillgång till Sångskolans streamingtjänst med omedelbar verkan och utan varsel. Kunden godkänner specifikt att våra licensgivare har rätten att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa KV gentemot Kunden.

Avtalsbrott

Bolaget har rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om det finns skäl för misstanke om att Kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor. Tvist mellan Bolaget och Kunden skall i första hand lösas genom frivillig överenskommelse.

Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Kunden kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Bolaget än vad som anges i dessa villkor, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Ovanstående villkor gäller tills vidare för kunden i Sångskolan på nätet. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och tolka alla regler som berör Sångskolan eller avsluta abonnemanget. Bolaget förbehåller sig rätten att förändra grunderna för Tjänsterna under giltighetstiden utan information på förhand. Information om andra större ändringar i villkoren skall ske senast en (1) månader innan ändringen träder i kraft.

Vill Du veta mer, kontakta info@sangskolan.com